De Lork

Stacaravan en Bungalowpark – Oisterwijk

Verkoopvoorwaarden

voorwaarden voor verkoop van het recreatieverblijf met behoud van standplaats
(ingevolge van punt 9 van de RECRON – voorwaarden voor vaste standplaatsen maken deze voorwaarden deel uit van de standplaats – overeenkomst. )

Geachte gasten,
Conform de tussen U en ons bestaande huurovereenkomst, heeft U het recht een stacaravan te plaatsen  t.b.v. recreatief gebruik  op de door U gehuurde standplaats.
Op de huurovereenkomst zijn de RECRON – voorwaarden  van toepassing, alsmede de op ons bedrijf geldende gedragsregels en de voorwaarden m.b.t. de verkoop van het recreatieverblijf met behoud van standplaats.

Om het karakter en de sfeer van ons stacaravan park te behouden, is het zinvol, dat er vooraf afspraken gemaakt worden over de wijze, waarop U in voorkomende gevallen Uw Recreatieverblijf met behoud van het recht van huur van de standplaats kunt verkopen.

Allereerst willen wij U wijzen op het bepaalde in artikel 9 van de RECRON – voorwaarden voor vaste standplaatsen.
Artikel 9 stelt met nadruk, dat het niet mogelijk is de standplaats aan derden over te dragen na eigendomsoverdracht van het recreatieverblijf. Verkoop van het recreatieverblijf betekent derhalve het einde van de standplaats – overeenkomst.

Wij hebben echter gemeend om de andere mogelijkheid die artikel 9 óók biedt te moeten benutten en willen U
toch de mogelijkheid bieden Uw recreatieverblijf met behoud van standplaats te kunnen verkopen.
Conform de bepalingen van de huurovereenkomst kan deze verkoop alleen plaats vinden na voorafgaande schriftelijke toestemming onzerzijds.
Aan deze toestemming zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Als U tot verkoop wenst over te gaan, dient U ons van Uw voornemen schriftelijk in kennis te stellen.
 • U kunt zelf Uw recreatieverblijf verkopen of U kunt ons vragen dit in opdracht voor U te doen.
 • In onderling overleg wordt vervolgens de vraagprijs voor Uw recreatieverblijf bepaald, na overlegging van een RECENT CED taxatierapport en keuringsrapport met veiligheidsinspectie.
  ZONDER taxatie rapport  en KEURINGSRAPPORT van Uw nutsvoorzieningen wordt het kampeermiddel NIET verkocht met behoud van standplaats.
 • Schuurtjes die niet binnen de perceelsgrenzen staan zullen verzet moeten worden op de juiste plaats, alvorens tot verkoop over te kunnen gaan.
 • Aspirant kopers van een recreatieverblijf en hun medebewoners zullen zich in de sfeer van ons park moeten passen. Onze doelgroep is gasten van ongeveer 40 jaar en ouder.
 • Er dienen duidelijke , schriftelijke afspraken te worden gemaakt tussen U en ons over de overname van inventaris goederen, schuurtje, tegels, beplanting e.d., zodat daarover vooraf duidelijkheid ontstaat bij alle partijen.
 • Wij zullen ervoor zorg dragen, dat geïnteresseerde aspirant kopers, die zich bij ons melden, met U in verbinding worden gebracht.
 • Wij zullen voorzover dat in ons vermogen ligt, een zo goed mogelijk “ verkoopklimaat “ creëren en zijn bereid de vereiste “ hand – en spandiensten” in het kader van onze bemiddelingspositie aan U te verrichten.
 • Recreatieverblijven ouder dan 25 jaar mogen onder voorbehoud verkocht worden , dat ligt aan de staat van het recreatie verblijf en aan een taxatie waarde met een minimum van  € 3000,00.